Luonnonmukaiset ry


MITEN NATURISMIA HARRASTETAAN?98% NATURISTEJA KOTONAAN,  MÖKIT JA ULKOMAAT HALUTUIMPIA NATURISTIPAIKKOJA


LM selvitti jäsentensä tapoja harrastaa naturismia. Kyselyn loppuraportti julkaistiin 21.5.2014.


Tuloskäsittelyyn kelpaavia vastauksia tuli 91 kappaletta. Vastaajista 58% oli harrastanut naturismia yli 10 vuotta ja 6% alle 2 vuotta. Vastaajista  70 henkeä  oli LMn jäseniä, mikä vastaa aika lailla LMn keskustelupalstalla aktiivisti käyvien määrää. Vastaajien pääjoukkoa voi siten luonnehtia naturismiin pitkään sitoutuneiden  aktiivien joukoksi. 21 vastaajaa ei ollut Luonnonmukaisten jäsenenä, mikä kertoo sen, että Luonnonmukaisten kotisivuja on opittu seuraamaan myös jäsenistön ulkopuolella. Vastauksia ei voi pitää yleistyksenä suomalaisen naturistin eikä edes Luonnonmukaisten jäsenen naturismin harrastamisesta, mutta kertoo missä kellokkaat menevät.  


98% vastaajista ilmoitti harrastavansa naturismia kotona aina ( 60%) tai joskus (38%). Vain 2% ei ollut kotonaan alasti juuri ollenkaan. Tältä osin vastaajat olivat todellisia naturisteja.  Vastaajista 40-50% harrasti naturismia kodin ulkopuolella sen eri muodoissa aina kun mahdollista ja 20-30 %  ainakin joskus. 14% ei ollut harrastanut naturismia viimeisen kahden vuoden aikana.


Ulkomaat ja rantamökit erottuivat halutuimmiksi naturismin harrastuspaikoiksi, sillä yli puolet vastaajista ilmoitti harrastavansa niissä naturismia aina kun mahdollista (ulkomaat 53% ja rantamökit 56%). Jos ”joskus”-käyttäjät lasketaan mukaan, kotimaan rannat on ulkomaan rantoja suositumpi harrastuspaikka. Kotimaassa  virallisten rantojen rooli näyttää olevan vapaita rantoja suurempi, sillä niissä ”aina kun mahdollista” –käyttäjien määrä oli ”joskus” –käyttäjiä suurempi. Vapailla rannoilla käytiin joskus ja melko harvoin ”aina kun mahdollista”.  Rantamökit on kyselyn mukaan  suosituin harrastuspaikka, sillä 56% käyttää niitä aina kun mahdollista ja joskus –käyttäjiäkin  oli 26%.  Rantamökit on varmasti käytetyin harrastuspaikka, koska mökeillä käydään usein, varsinkin omilla mökeillä.


Naturistiyhdistysten palveluiden käyttö on vastaajajoukossa yleistä, sillä vastaajista kävi yhdistysten tapahtumissa  85% aina tai joskus. LMn kotisivut luki aina tai joskus 95% ja LMn keskustelupalstalla kävi aina tai joskus 81%. Keskustelupalstan väliin jättäneistä valtaosa oli LMn jäsenistöön kuulumattomia vastaajia, mikä nostaa LMn jäsenten keskustelupalstan lukuosuuden 95%:iin.


78% ilmoitti kertovansa naturismistaan muille ihmisille ainakin joskus, tosin enemmistö 57% vain joskus. Käsitys harrastuksen piilottelusta ei saa tukea tästä kyselystä, sillä vain 19% kertoi olevansa asiasta aina hiljaa.


Verrattaessa vastauksia harrastusajan suhteen havaitsi selvästi,   että pitkään yli 10 vuotta naturismia harrastaneet olivat joukon innokkaimpia naturisteja  harrastustavasta riippumatta.  Poikkeuksena tästä oli LMn kotisivujen lukeminen, sillä niitä luettiin tasaisesti kaikissa harrastusaikaryhmissä.  Pitkään harrastaneet erottuivat nuoremmista harrastajista myös siinä, että he kertoivat muita herkemmin muille ihmisille harrastuksestaan. Yli 10 vuotta naturismia harrastaneista 1/5 sanoi kertovansa sen aina kun mahdollista ja 3/5 joskus. Muissa harrastusaikaryhmissä oli vain yksi molemmissa, joka kertoi aina naturismistaan.


Luonnonmukaisten jäsenten ja ei-jäsenten vastauksia tulkittaessa on oltava varovainen, koska ei-jäsenten vastauksia oli vain 21 kpl. Vastausten perusteella ei-jäsenet kävivät jäseniä selvästi  vähemmän julkisilla rannoilla, mutta rantamökeillä ja kotona heidän naturismiharrastuksensa oli innokasta. Eron ymmärtää, koska he ovat pitäneet naturismin yksityisasiana, vaikka naturismi tuntuu kiinnostavankin, koska lukevat LMn sivuja ja vastaavat kyselyyn.Tulokset numeroinaKenelle naturismi sopii?

MIKSI NATURISTIT OVAT NATURISTEJA?


Luonnonmukaiset ry:n jäsenille suunnattu kyselytutkimus, julkaistu 31.3.2015


Maan vanhin ja suurin naturistiyhdistys Luonnonmukaiset ry selvitti maaliskuussa 2015 jäsenistölle suunnatulla kyselyllä, miksi he henkilökohtaisesti pitävät alastomana olemisesta ja miksi he haluavat olla alasti yhdessä muiden ihmisten kanssa eli kuulua naturisteihin. Naturistit ovat kauan selittäneet intuitiivisen ajattelun kautta naturismin valintaan vaikuttaneita tekijöitä, mutta nyt suoritettu kysely oli Suomessa ensimmäinen laatuaan.


Kysely tapahtui sähköpostiosoitteensa yhdistykselle ilmoittaneelle 330 henkilölle. 134 henkeä kuittasi saaneensa kyselyn ja vastauslomakkeen täytti 107 henkeä. Vastaajien voi uskoa edustavan aktiivista osaa jäsenistöstä. Kyselyyn vastanneet jakautuvat taustaryhmiin seuraavasti:


- sukupuoli: naiset 43 henkeä, miehet 63 henkeä

- ikä:  alle 45 v. 9 henkeä,  45-60 v. 53 henkeä, yli 60 v. 45 henkeä

- naturistivuodet: alle 5 v. 21 henkeä, 5-10 v. 30 henkeä,  yli 10 v. 56 henkeä


Vastaajalle esitettiin kaksi peruskysymystä: miksi pidän alastomana olemisesta ja miksi haluan kuulua naturisteihin. Kysymysten alle oli asetettu 11 väittämää, joilla on arveltu olevan merkitystä alastomuuden ja naturismin valintaan. Vastaajan piti valita väittämälle yksi viidestä tärkeysasteesta:

 

 __erittäin tärkeää, __kohtuullisen tärkeää, __tärkeää, __vähemmän tärkeää, __ei ollenkaan tärkeä


Ennen väittämiä kysyttiin, kuinka tärkeänä itselleen vastaaja pitää alastomana olemista ja kuinka tärkeänä kuulumista naturisteihin.TIIVISTELMÄ TULOKSISTA


Vastaukset on luokiteltu kolmeen tärkeysluokkaan laskemalla tunnusluku, joka saadaan vähentämällä kahden tärkeimmän vaihtoehdon % -osuudesta kahden vähiten tärkeän vaihtoehdon % -osuus.


MIKSI PIDÄN ALASTOMANA OLEMISESTA?


Kuinka tärkeää alasti oleminen on minulle?

Tunnusluku 56, mikä tarkoittaa kohtuullisen tärkeää merkitystä

Lähes kaikki pitivät omaa alastomana heille tärkeänä tai kohtuullisen tärkeänä, jotkut myös erittäin tärkeänä. Miehille asian merkitys oli naisia suurempi.


Alastomana olemisen perusteet tärkeysjärjestyksessä


Erittäin suurta merkitystä

- Nautin ilman hyväilystä iholla

Tunnusluku 79

50 % vastaajista piti tätä erittäin tärkeänä. Näkemys jaettiin kaikissa vastaajaryhmissä.

- Saan hyvän olon tunteen

Tunnusluku 78.

Alle 45 vuotiaille sekä pitkään naturismia harrastaneille seikalla oli muita suurempi merkitys

- Vaatteet eivät kiristä

Tunnusluku 72.

50 % vastaajista piti perustetta erittäin tärkeänä. Iäkkäimmille ja pisimpään naturismia harrastaneille se oli hiukan muita tärkeämpää.


Merkitystä

- Koen itseni vapaaksi

Tunnusluku 68.

Miehille, nuorimmille ja pisimpään naturismia harrastaneille tällä oli erityistä merkitystä.

- Koen olevani oma itseni

Tunnusluku 57.

Miehille ja pitkään naturismia harrastaneille seikan merkitys oli muita tärkeämpi.

- Saan rusketusta ilman rajoja

Tunnusluku 43.

Seikalla oli vain jonkinlaista merkitystä, vaikka rajattomasta rusketuksesta puhutaan runsaasti. Miehet ja yli 60 vuotiaat arvostivat tätä hiukan muita enemmän.


Jonkin verran merkitystä

- Koen olevani sopusoinnussa luonnon kanssa

Tunnusluku 39.

Argumenttia on levitetty naturismikirjallisuudessa, mutta ei noussut kärkeen.

- Ei tarvitse miettiä asusteiden ulkonäköä

Tunnusluku 20.

Seikalla oli naisille suuri merkitys, heistä 59 % piti seikkaa kohtuullisen tai erittäin tärkeänä, miehistä 44 %

- Terveyteni paranee

Tunnusluku 20.

Naturismikirjallisuuden kirjoituksista huolimatta seikalla ei ole olennaista merkitystä.


Ei merkitystä

- Koen itseni naiseksi/mieheksi

Tunnusluku 16.

Tällä ja seuraavalla seksuaali-identiteettiin viittaavalla seikalla ei ollut merkitystä.

Miehille seikalla oli aavistuksen vähäisempi merkitys kuin naisille

- Tunnen olevani kaunis/komea

Tunnusluku -49.

Tällä perusteella oli lähes negatiivinen merkitys, vieläpä kaikissa vastaajaryhmässä.MIKSI HALUAN KUULUA NATURISTEIHIN?


Kuinka tärkeää minulle on olla naturistien seurassa?

Tunnusluku 33, mikä tässä tarkoittaa kohtuullista merkitystä.

Naturisteihin kuulumisella oli kaikille ainakin hiukan merkitystä, mutta vastaukset jakautuivat tasaisesti eri tärkeysluokkiin. Naturisteihin kuulumista ei pidetty aivan niin tärkeänä kuin alastomana olemista, mikä lienee luonnollista, koska harva liittyy naturisteihin, jos ei pidä alastomana olemisesta.


Naturisteihin kuulumisen perusteet tärkeysjärjestyksessä


Merkitystä

- Saan uusia ystäviä

Tunnusluku 56.

Sosiaaliset perustelut nousivat tärkeimmiksi perusteiksi kuulua naturisteihin.

Seikan merkitys korostui vanhimmassa ikäryhmässä.

- Voin seurustella muiden ihmisten kanssa

Tunnusluku 54.

Merkitys oli vakaa kaikissa ryhmissä

- Naturistien perheenomainen yhteenkuuluvuuden tunne

Tunnusluku 53.

Vanhimmalle ikäluokalle seikalle oli muita enemmän merkitystä

- Tunnen itseni tasa-arvoiseksi ja hyväksytyksi

Tunnusluku 53.

Naisille, vanhimmalla ikäluokalle ja pisimpään naturismia harrastaneilla seikalla oli hiukan muita suurempi merkitys.


Jonkin verran merkitystä

- Saan uutta ja erilaista tekemistä

Tunnusluku 38.

Näkemykset jakautuivat melko tasaisesti.

- Mahdollisuus sekasaunoihin

Tunnusluku 26.

Miehille ja nuorimmille sekasaunoilla oli hiukan muita tärkeämpi merkitys.

- Se johtaa tasapainoiseen ja hyvään elämään

Tunnusluku 25.

Naturismikirjallisuudessa viljeltyä perustetta ei pidetty järin tärkeänä.


Ei merkitystä

- Puolisoni haluaa minun olevan mukana

Tunnusluku -10.

Naisille seikalla oli aavistuksen miehiä enemmän merkitystä.

- Nautin katsella muita alastomia

Tunnusluku -26.

Molemmat seksuaalista käyttäytymistä luotaavat perusteet jäivät kyselyn hännille, kirkkaasti.

Naisille ja vanhimmalle ikäluokalle seikalla oli vähemmän merkitystä kuin miehille ja nuoremmille. 72 % naisista vastasi ”ei ollenkaan merkitystä tai vähemmän merkitystä”, kun miesten määrä oli 30 %

- Nautin muiden katseista

Tunnusluku -60.

Tällä oli hyvin vähän merkitystä, erityisesti naisille ja yli 60 vuotiaille.
Liitteet:         Kyselyvastaukset eriteltynä graafisesti

                       Kyselyyn vapaamuotoisesti annetut vastaukset


Naturismista

VAATTEITTA PARAS - KUVASTIMESSA SUOMALAINEN NATURISMI


Timo Taajarannan v 2008 julkaisema suomalaista naturismia selvittävä kansatieteen pro gradu -tutkielma on luettavissa tämän linkin takaa. Tutkielmassa on esitelty naturismia selvittänyttä muuta tutkimusta ja teorioita sen syistä, kerrottu omia empiirisiä havaintoja suomalaisesta naturismista sekä tehty johtopäätöksiä naturisteille suunnatusta kyselystä ja haastattelusta. Moni Luonnonmukaisen jäsenkin on vastannut tutkijan kysymyksiin. Tutkielman pituus 97 sivua.

Selvityksiä naturismista